MOIT 13 หน่วยงานประเมินการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565- 2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
2. มีรายงานการประเมินฯ(ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์(Print) ส าเนาค าตอบ รายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แนบตามข้อ 1. น าขึ้นเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เอกสารแนบ :