ระบบรายงาน การติดตามผลการดำเนินงาน

ระบบรายงาน  การติดตามผลการดำเนินงาน
ระบรายงานผลการดำเนินงาน  LTC 2566yes

ระบบรายงาน    YALA HEALTH _KPI 

 ระบบการบำบัดรักษายาเสพติด