MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน

 • ไตรมาสที่2 

  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต น าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการท างานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
 • 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 •  
 • ไตรมาสที่4
 • 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการก ากับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่ก าหนดด าเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่4 ผ่านระบบ GoogleForms และมีการขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 2. มีรายงานการก ากับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการท างานของหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 117) ที่พิมพ์(Print) ส าเนาค าตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แนบตามข้อ 1. น าขึ้นเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • วาง link อย่างช้าภายในวันที่15 กันยายน 2566
 • 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   

เอกสารแนบ :