EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม

  • 1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนามชมรม STRONG ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ที่ชัดเจน และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นรายงานผลการดำเนินงาน
  •  2.แนวทางการดำเนินงานของชมรม strong
  • 3.รายชื่อสมาชิกของชมรม strong
  • 4.กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม strong
  • 5.แบบฟอร์มการเผยแพร่
เอกสารแนบ :