ภารกิจให้บริการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

  พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 สรุปเนื้อหา สาระสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมของพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    
นิยามศัพท์ที่สำคัญ
          - “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
          - “อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทำการใดที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อน
กระทำการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทาน
บัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย
         - “ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจในการอนุญาต
         - “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
         - “กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” หมายความว่า บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติกำหนดให้ การดำเนินการ ใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้
         - “คำขอ” หมายความว่า คำขออนุญาต
         กฎหมายดังกล่าวมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาทั้งสิ้น ๕ ประเด็นได้แก่
            ๑. หน้าที่ของผู้อนุญาต และการพิจารณาอนุญาต
            ๒. หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
            ๓. หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
            ๔. ศูนย์รับคําขออนุญาต
            ๕. กรณีที่ไม่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.

๑. หน้าที่ของผู้อนุญาต และการพิจารณาอนุญาต
        1.๑  จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน (ม. 7) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วันนับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ม. ๑๗) โดยอย่างน้อยต้องมี
                  -  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการขออนุญาต
                  -  ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและ
                  -  รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต
         1.๒  พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ให้อํานาจในการอนุญาตทุก 5ปี เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่ และเสนอผลการพิจารณานั้นต่อคณะรัฐมนตรี (ม. 6)
         1.๓  หน้าที่ในขั้นตอนการขออนุญาต 
               (๑)  ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน หากไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องแจ้งผู้ขออนุญาตทันที (ม.8 วรรคแรก)
               (๒) เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องรับคำขอนั้น (ม.๘ วรรคท้าย)
               (๓)  ต้องดําเนินการอนุญาตตามกําหนดเวลาที่  ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 7
วันนับแต่พิจารณาแล้วเสร็จ หากครบตามกําหนดเวลายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาต และคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการทราบทุก 7 วัน (ม. 10)
๒. หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
          ๒.๑  ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตว่าเหมาะสมหรือไม่ หากเห็นว่าไม่เหมาะสมให้เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการหากเห็นว่าควรดําเนินการแก้ไข (ม. 7 วรรคสาม)
          ๒.๒  รายงานต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเสนอแนะการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ผู้
อนุญาตดําเนินการพิจารณาอนุญาตล่าช้ากว่าที่กําหนดในคู่มือสําหรับประชาชนเกินสมควร หรือล่าช้าเพราะขาดประสิทธิภาพ (ม. 10วรรคสาม)
          ๒.๓  หารือเรื่องการชําระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (ม.12 วรรคสี่)
๓. หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
          ๓.๑  ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต (ม.12 วรรคแรกและวรรคสอง)

          ๓.๒  พิจารณายกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต (ม.6 วรรคสอง)

          ๓.๓  จัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต (ม. 14)

๔. ศูนย์รับคําขออนุญาต

           ๔.๑  เป็นหน่วยงานใหม่ที่ออกแบบมาเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

           ๔.๒  คณะรัฐมนตรีสามารถออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต (ม. 14)

           ๔.๓  มีหน้าที่รับคําขออนุญาตและค่าธรรมเนียม ให้ข้อมูล และแนะนําเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาต

เป็นต้น (ทำหน้าที่เสมือนหน่วยงานผู้อนุญาต)(ม. 16)

๕. กรณีที่ไม่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ. (ม. ๕)
            ๕.๑  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
            ๕.๒  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 
            ๕.๓  การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
            ๕.๔  การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            ๕.๕  การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์และ
กฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
            ๕.๖  หน่วยงานอื่นนอกจาก ๕.๑ - ๕.๕ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ผลดีของ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘
            1.  การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
           (๑.๑) ในส่วนของการลดต้นทุน ได้ปรากฏชัดแจ้งอยู่ใน มาตรา ๗ วรรคสาม ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กำหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะ
สมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว”

           ทั้งนี้ เพราะระบบการควบคุมการประกอบกิจการหรือการดำเนินการต่างๆ ของประชาชน ภายใต้กฎหมายปัจจุบันนั้น  ต้อง
ดำเนินการผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง โดยที่กฎหมายหลายฉบับมิได้กำหนดระยะ
เวลาและขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7  จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะให้ข้อมูลแก่
ประชาชนเกี่ยวกับระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของประชาชน เนื่อง
จากมาตรา 7 วรรคสาม ได้ให้อำนาจแก่ ก.พ.ร.ในการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตในคู่มือสำหรับประชาชน
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ก.พ.ร.จึงควรดำเนินการประเมินต้นทุนที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาต
ต่างๆภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ในลักษณะของ Standard Cost Model โดยประเมินต้นทุนของการพิจารณาอนุญาตแต่ละแบบจากต้น
ทุนที่ประชาชนต้องรับภาระ ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและเวลา รวมถึงความถี่หรือปริมาณการขออนุญาตนั้นๆ และเปิดเผยข้อมูลต้นทุนดัง
กล่าวให้ประชาชนโดยทั่วไปรับทราบ
            นอกจากนี้ศูนย์รับคำขออนุญาตนั้นจะช่วยลดต้นทุนจากปัญหาการขออนุญาตดำเนินการต่างๆ ของประชาชนที่ต้องติดต่อกับ
หน่วยงานหลายแห่ง ในลักษณะ One Stop Service ตลอดจนช่วยลดต้นทุนของประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน และการยื่นคำขออนุญาตอีกด้วย
            (๑.๒) ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานต่างๆ ได้ปรากฏอยู่ใน มาตรา 10 วรรคสาม
โดยกำหนดให้ ก.พ.ร. รายงานต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเสนอแนะการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการ ใน
กรณีที่ผู้อนุญาตดำเนินการพิจารณาอนุญาตล่าช้ากว่าที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนเกินสมควร หรือล่าช้าเพราะขาดประสิทธิภาพ
             ๒.  ความโปร่งใสและความรับผิด
             กฎหมายฉบับนี้เพิ่มความโปร่งใสในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการหลายประการโดยเฉพาะการกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือ
สำหรับประชาชนตามมาตรา 7 ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนของประชาชนแล้ว ยังเพิ่มความโปร่งใสอีกทางหนึ่ง เนื่องจากความชัดเจนของขั้น
ตอนและระยะเวลาจะช่วยปิดช่องทางในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่นเดียวกันกับมาตรา 8ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผู้ขออนุญาต
ทันที หากรายการเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่สามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมหรือปฏิเสธคำขอใดๆ หากรายการเอกสารหรือ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว
              นอกจากนี้ยังเพิ่มความรับผิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานผู้อนุญาต โดยมาตรา 8 วรรคสามกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางวินัย
หรือต้องถูกดำเนินคดี หากตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน โดยประมาทเลินเล่อ หรือโดยทุจริต
 

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกรงปินัง

              โดยภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอทราบข้อมูล ขออนุญาต  และขออนุมัตินั้น สามารถจำแนกตามส่วนราชการได้ดังนี้
ส่วน  
สสอ.  ๑.การขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพประชาชน
 ๒. การขออนุญาตเผยแพร่กิจกรรมในสถานบริการ
 ๓. การขออนุญาตวิจัย
 ๔. การช่วยเหลือ สนับสนุนด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
ผู้ยากไร้
 2.รพสต  ๕การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการสุขภาพ
 3. อบต  ๖การขึ้นทะเบียนกองทุนสุขภาพผู้สูงอายุ
 4.  
 5.  
 
 
 6.   
 7.  
 8.  
 
โดยภารกิจความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานในสังกัดนั้น ได้กำหนดให้ศูนย์บริการร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้ข้อมูลในด้านการขออนุญาต การขออนุมัติ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวไว้แล้ว [i] แต่การกำหนดอำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นเป็นในลักษณะของการให้ข้อมูล ให้คำ
ปรึกษาแนะนำ และประสานเพื่อส่งต่อไปยังส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธาณณสุขอำเภอ พิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงควรกำหนด
ให้ศูนย์บริการร่วม ฯ ทำหน้าที่เป็น “ศูนย์รับคำขออนุญาต” และให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ.การอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยกำหนดเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น ให้แก่ศูนย์บริการร่วมฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของ “ศูนย์รับคำขออนุญาต” ได้อย่าง
สมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้
                ทั้งนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ตามตารางข้างต้นเพื่อวางแนว
ทางในการให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่มาติดต่อกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
การขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จำนวน 17 กระบวนงาน
1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ดาวน์โหลด
2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ดาวน์โหลด
3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ดาวน์โหลด
4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารและการขอเพิ่มประเภทอาหาร ดาวน์โหลด
5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ดาวน์โหลด
6. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร ดาวน์โหลด
7. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ดาวน์โหลด
8. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ดาวน์โหลด
9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร ดาวน์โหลด
10. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร ดาวน์โหลด
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ ดาวน์โหลด
12. การขอย้ายสถานที่ผลิตสถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน ดาวน์โหลด
13. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรานการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ดาวน์โหลด
14. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร ดาวน์โหลด
15. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร , รอยัลเยลลี
     และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี , นมโคนมปรุงแต่งนมเปรี้ยวผลิตภัณฑ์ของนมไอศกรีมเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอาหารในภาชนะ
     บรรจุที่ปิดสนิทและอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ดาวน์โหลด
16. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมโค , นมปรุงแต่ง , นมเปรี้ยว , ผลิตภัณฑ์ของนม , ไอศกรีม , เครื่องดื่ม
     ในภาชนะที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดาวน์โหลด
17. การขออนุญาตโฆษณาอาหาร ดาวน์โหลด


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จำนวน 14 กระบวนงาน
1. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ดาวน์โหลด
2. การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ดาวน์โหลด
3. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ดาวน์โหลด
4. การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ดาวน์โหลด
5. การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณ ดาวน์โหลด
6. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ดาวน์โหลด
7. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ดาวน์โหลด
8. การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3  
    ประเภท 4 ดาวน์โหลด
9. การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ดาวน์โหลด
10. การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป ดาวน์โหลด
11. การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา ดาวน์โหลด
12. การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับยาหม่องกรณีสูตรตำรับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแล้ว ดาวน์โหลด
13. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
14. การอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ (ย.บ.8) ดาวน์โหลด


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 จำนวน 2 กระบวนงาน
1. การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) ดาวน์โหลด
2. การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ดาวน์โหลด


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จำนวน 2 กระบวนงาน
1. การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/หน่วยงานราชการ) ดาวน์โหลด
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ดาว์นโหลด


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 จำนวน 6 กระบวนงาน
1. การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ดาวน์โหลด
2. การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ดาวน์โหลด
3. การขอใบแทนใบรับแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ดาวน์โหลด
4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม ดาวน์โหลด
5. การชำระค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ดาวน์โหลด
6. การแจ้งเลิกผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 จำนวน 8 กระบวนงาน
1. การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
2. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
3. การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
4. การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
5. การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
6. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
7. การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
8. การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จำนวน 14 กระบวนงาน
1. การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
2. การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
3. การขอต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
4. การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
5. การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
6. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
7. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกกรณีผู้รับอนุญาตตาย ดาวน์โหลด
8. การแจ้งเลิกคลินิก ดาวน์โหลด
9. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก ดาวน์โหลด
10. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
11. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
12. การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
14. การขอแบบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถาน
     พยาบาล พ.ศ. 2541 ดาวน์โหลด


คู่มือสำหรับประชาชนตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2551
เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ จำนวน 1 กระบวนงาน

1. การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (กรณีรายใหม่หรือกรณีรายต่ออายุ) ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จำนวน 11 กระบวนงาน
1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
   ชนิดที่ 1 ดาวน์โหลด
2. การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดาวน์โหลด
3. การแจ้งการดำเนินการผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด
4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
    ดาวน์โหลด
5. การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด
6. การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด
7. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดาวน์โหลด
8. การต่ออายุใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดาวน์โหลด
9. การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดาวน์โหลด
10. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ (กรณีไม่ตรวจสถานที่)
     ดาวน์โหลด
11. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (กรณีตรวจสถานที่) ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จำนวน 17 กระบวนงาน
1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ดาวน์โหลด
2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ดาวน์โหลด
3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ดาวน์โหลด
4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารและการขอเพิ่มประเภทอาหาร ดาวน์โหลด
5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ดาวน์โหลด
6. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร ดาวน์โหลด
7. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ดาวน์โหลด
8. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ดาวน์โหลด
9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร ดาวน์โหลด
10. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร ดาวน์โหลด
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ ดาวน์โหลด
12. การขอย้ายสถานที่ผลิตสถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน ดาวน์โหลด
13. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรานการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ดาวน์โหลด
14. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร ดาวน์โหลด
15. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร , รอยัลเยลลี
     และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี , นมโคนมปรุงแต่งนมเปรี้ยวผลิตภัณฑ์ของนมไอศกรีมเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอาหารในภาชนะ
     บรรจุที่ปิดสนิทและอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ดาวน์โหลด
16. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมโค , นมปรุงแต่ง , นมเปรี้ยว , ผลิตภัณฑ์ของนม , ไอศกรีม , เครื่องดื่ม
     ในภาชนะที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดาวน์โหลด
17. การขออนุญาตโฆษณาอาหาร ดาวน์โหลด


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จำนวน 14 กระบวนงาน
1. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ดาวน์โหลด
2. การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ดาวน์โหลด
3. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ดาวน์โหลด
4. การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ดาวน์โหลด
5. การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณ ดาวน์โหลด
6. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ดาวน์โหลด
7. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ดาวน์โหลด
8. การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3  
    ประเภท 4 ดาวน์โหลด
9. การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ดาวน์โหลด
10. การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป ดาวน์โหลด
11. การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา ดาวน์โหลด
12. การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับยาหม่องกรณีสูตรตำรับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแล้ว ดาวน์โหลด
13. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
14. การอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ (ย.บ.8) ดาวน์โหลด


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 จำนวน 2 กระบวนงาน
1. การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) ดาวน์โหลด
2. การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ดาวน์โหลด


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จำนวน 2 กระบวนงาน
1. การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/หน่วยงานราชการ) ดาวน์โหลด
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ดาว์นโหลด


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 จำนวน 6 กระบวนงาน
1. การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ดาวน์โหลด
2. การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ดาวน์โหลด
3. การขอใบแทนใบรับแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ดาวน์โหลด
4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม ดาวน์โหลด
5. การชำระค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ดาวน์โหลด
6. การแจ้งเลิกผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 จำนวน 8 กระบวนงาน
1. การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
2. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
3. การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
4. การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
5. การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
6. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
7. การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
8. การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จำนวน 14 กระบวนงาน
1. การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
2. การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
3. การขอต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
4. การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
5. การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
6. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
7. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกกรณีผู้รับอนุญาตตาย ดาวน์โหลด
8. การแจ้งเลิกคลินิก ดาวน์โหลด
9. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก ดาวน์โหลด
10. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
11. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
12. การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
14. การขอแบบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถาน
     พยาบาล พ.ศ. 2541 ดาวน์โหลด


คู่มือสำหรับประชาชนตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2551
เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ จำนวน 1 กระบวนงาน

1. การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (กรณีรายใหม่หรือกรณีรายต่ออายุ) ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จำนวน 11 กระบวนงาน
1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
   ชนิดที่ 1 ดาวน์โหลด
2. การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดาวน์โหลด
3. การแจ้งการดำเนินการผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด
4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
    ดาวน์โหลด
5. การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด
6. การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด
7. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดาวน์โหลด
8. การต่ออายุใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดาวน์โหลด
9. การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดาวน์โหลด
10. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ (กรณีไม่ตรวจสถานที่)
     ดาวน์โหลด
11. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (กรณีตรวจสถานที่) ดาวน์โหลด