MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

ไตรมาสที่2 หรือไตรมาสที่3
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในค าสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีค าสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อมูล ประกอบข้อค าถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานก าหนด
3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่4
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อค าถาม ประเด็นข้อ1.ถึงข้อ5. ตามที่หน่วยงานก าหนด
2. มีรายงานสรุปผลการก ากับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. (แนบตามข้อ 1.)
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เอกสารแนบ :