ICD10 For PCU

ICD 10 TM for PCU ฉบับภาษาไทย 

ระบบรหัส International Statistical Classification of Diseases and related Health 
Problems, 10 th Reversion, Thai Modification (ICD 10 TM) 
บัญชีบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย แก้ไขครั้งที่ 10 

ในบทความนี้ Admin พยายามค้นหาข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการให้รหัสโรค (ICD10) เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานปฐมภูมิ ( Primary Care Unit ศสม./ศสช./รพ.สต.)ได้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการและการให้รหัสโรคสำหรับผู้รับบริการสุขภาพกรณีต่างๆ ให้มีความถูกต้องมากที่สุดนะครับ
 
 ICD 10 TM for PCU เล่ม1 การจัดกลุ่มโรคและดัชนีค้นหารหัสโรค                                        
 ICD 10 TM for PCU เล่ม2 การจัดกลุ่มหัตถการและดัชนีค้นหารหัสหัตถการ
 ICD 10 TM for PCU เล่ม3 แนวทางการบันทึกข้อมูลบริการ คำวินิจฉัยโรค และการให้ระหัส
 ICD 10 TM for PCU เล่ม4 การจัดกลุ่มกิจกรรมการให้บริการปฐมภูมิในชุมชนและการให้ระหัส 
(หมวด1 บริการบุคคล  หมวด2 กิจกรรมบริการชุมชน)

การให้รหัสโรคสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
แบ่งตามลักษณะการให้บริการ 4 กรณี(ประเภท) ดังนี้
 • กรณีที่ 1 การให้บริการผู้มารับบริการส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ หรือมาตรวจค้นหาโรค  เช่น ฝากครรภ์ วัดความดัน ขอตรวจร่างกาย ขอยาคุม มารับบริการฉีดวัคซีน ให้รหัส ICD Z00 – Z99 ยกเว้น Z03 Z04 Z08 Z09 Z40 -Z54 Z93 Z94 Z95 Z96 Z97 
 • กรณีที่ 2 การใช้บริการบำบัดรักษาโรคหรือความเจ็บป่วย รวมผู้ป่วยไม่มีอาการมารับบริการสร้างเสริมสุขภาพแต่พบความเสี่ยงสูง เช่น ความดันโลหิตสูง(Pre HT) และผู้ป่วยพักฟื้นแล้วพบโรคใหม่ 
 1. ให้รหัส ICD A – T เป็นรหัสหลัก 1:Principle Diagnosis (วินิจฉัยหลัก) 
 2. หากให้หลายโรคหรือบาดเจ็บหลายแห่งให้รหัส A – T เป็นรหัสอื่น 4: Other Diagnosis ( สาเหตุอื่นๆ ) เป็นลำดับที่  2 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 ลำดับที่ ...... จนครบรหัส 
 3. หากมีสาเหตุภายนอกให้รหัส V01 – Y 98 เป็นรหัสสาเหตุภายนอก (5:External cause) 
 4. หากให้บริการแพทย์แผนไทย ให้รหัส M เป็นรหัสหลัก 1 :Principle Diagnosis ตามด้วยรหัส U 50 – 77 เป็น รหัสอื่นๆ 4: Other Diagnosis 
 • กรณีที่ 3 การให้บริการผู้ป่วยหลังได้รับการบำบัดรักษาหรือผู้ป่วยที่วางแผนนัดหมายไว้ล่วงหน้า ผู้รับบริการเคยมีอาการเจ็บป่วย และเคยมารับการบำบัดรักษาไปแล้ว 
 1. ในกรณี อาการหรือโรคเดิมหายไปแล้วให้รหัส Z09.- 
 2. ในกรณี อาการหรือโรคเดิมทุเลา (หายร้อยละ 70- 80 )ให้รหัส Z54.- 
 3. ในกรณี อาการคงเดิมให้รหัสเดิมที่เคยให้ครั้งก่อน 
 4. ในกรณี อาการและโรคแย่ลงหรือเกิดโรคขึ้นใหม่มาอีกหรือแทรกซ้อนให้รหัสเหมือนกรณีที่ 2 
 • กรณีที่ 4 การให้บริการส่งต่อ ออกใบรับรองและบริการอื่น ผู้รับบริการมาขอรับการด้านอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดรักษาโรค ผู้ป่วยมาขอใบส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลอื่น มาขอยาโดยไม่ป่วย 
 1. ในกรณี เกินขีดความสามารถต้องส่งต่อให้รหัสโรคหรืออาการที่ตรวจพบเหมือนกรณีที่ 2 
 2. ในกรณี มีการวินิจฉัยไว้แล้วให้รหัสโรคหรืออาการที่ตรวจพบเหมือนกรณีที่ 2 เป็นรหัสแรก ตามด้วยให้ รหัส Z72.3 
 3. ในกรณี ไม่ป่วยมาขอยา 
หมายเหตุ
 1. PCU สามารถให้รหัส 1:Principle 4:Other และ 5:External cause เท่านั้น 
 2. รหัสที่ 2: Comorbidity (โรคอื่นที่เป็นร่วมด้วย) และ รหัสที่ 3:Complication (โรคที่เกิดขึ้นเมื่อเข้านอนรักษาพยาบาลแล้ว) สามารถให้ได้ในหน่วยบริการทุติยภูมิ 
 3. รหัส V01 – Y 98 เป็นรหัสสาเหตุภายนอก (5:External cause) ไม่ให้เป็น1:Principle Diagnosis 
 4. รหัสแพทย์แผนไทย U 50 – 77 ไม่ให้เป็น 1: Principle Diagnosis