รพสต.บ้านดูซงกือจิ(สะเอะ)

สถานีอนามัยส่งเสริมสุขภาพบ้านดูซงกูจิ
รพสต..บ้านดูซงกูจิ(สะเอะ)


รูป
UploadImage


เขตรับผิดชอบและประชากร
 
ขตรับผิดชอบ       โรงเรียน มัสยิด ร้านค้า ร้านอาหาร ประชากรทั้งหมด ชาย หญิง 0-1ปี 0-5ปี ผู้สูงอายุ
หมู่1 บ้านดูซงกูจิ                     
หมู่ 2 บ้านบาตูบือละ                    
หมู่5บ้านแปแจง                    
  หมู่6 บ้านตะโล๊ะสะโต                    
                     
รวม                    

สถานะการโรคโควิด19 
UploadImage