EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

  • บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์
  • ประกาศเจตนารมณ์ฯ
  • คู่มือมาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  • แจ้งเวียน
  • สรุปวาระประชุมครั้งที่-3-64
  • แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
  • กฎก.พ
  • แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด ฯ สธ_ ฉบับปรับปรุง
  • 5.รายงานการกำกับติดตามมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
เอกสารแนบ :