การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)

                คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หมายถึง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการนำร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป

คุณภาพ หมายถึง มีผลการดำเนินการ ดังนี้

          1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาม(ร่าง)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. .... 

          2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีการประชุม จัดทำแผนการดำเนินการและคัดเลือกประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ 

อำเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่จำนวน 878 แห่ง

การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตอำเภอกรงปินัง ปี 2565
 

ประเด็นการพัฒนา/แก้ไขปัญหา                          กลยุทธ์/ิจกรรม                 
1.การป้องกันและควบคุมโรคโควิด16 ส่งเสริมขับเคลื่อน  การบริหารจัดการวัคซีน  มาตรการ โควิด ฟรี เซตติ้ง
 
2.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
- จัดตั้งคณะทำงานโครงการและประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอกรงปินัง
- จัดอบรมพัฒนาคณะทำงานระดับพื้นที่การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คืนข้อมูล และกำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอกรงปินัง
- สื่อรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากจน
-คัดกรองประเมินสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตามแบบประเมิน ADL คักรองตาต้อกระจก
-การเยี่ยมบ้านกลุ่มป่วยติดเตียงเพื่อจำทำแผนการให้การดูแล รักษา และสนับสนุนสิ่งของขาดแคลน ส่งมอบ  CG ดูและต่อเนื่องตามแผนการดูแล(care plan)
- ซ่อมแซมบ้านยากจน
 
4.การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม(ภายใต้
กรอบแนวคิดบ้านสะอาด ชุมชนน่าอยู่ และเศรษฐกิจพอเพียง)

- ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะระดับอำเภอ  และระดับตำบล ให้มีคณะทำงาน และโครงการ แผนงาน หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านนำร่อง
- Reduce 
  • การลดการใช้(คิดก่อนใช้) ลดการใช้ก่อให้เกิดขยะในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน  
  • การใช้วัสดุย่อยสลายเองตามธรรมชาติ
- Reuse 
  • การนำกลับมาใช้ซ้ำหลายๆครั้ง
- Recycle 
  • คัดแยกขยะ ณ แหลงกำเนิด  บ้านเรือน   โรงเรียน   มัสยิด   ร้านค้า ร้านชำ การเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่บ้านและชุมชน ไม่ต้องการ รวมรวมไปแปรรูปใหม่  ใช้ใหม่
  • พัฒนาการจัดเก็บและกำจัดขยะ
   


ผลการดำเนินงาน 
โปรแกรมประเมินผล พชอ.https://thaidhb.com/user/login